Jägershill Sommarstad 2

 
| Aktiviteter | Aktuellt 2020 | Bibliotek | Bilder | Boule gänget | COVID-19 |
| Faktasida | Festfixarna | Festlokalen | Historik | Länkar | Medlemsinformation | Ordningsregler | Startsida | Studier | Styrelse | Övrigt |
 
   

Ordningsregler

För Koloniträdgårdsföreningen Jägershill 2


1. Medlemmar som medvetet bryter mot dessa ordningsregler kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.

2. Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar/väg vid bäcken samt gångväg, idrottsplats och allmänna ytor mellan olika lotter. Blast, ogräs eller liknande skall samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas till upplaga för skräp/vitvaror. Bensindrivna maskiner eller verktyg är förbjudna.

3. Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad till den 15 maj. Efter odlingssäsongen skall lotten städas upp före den 1 november.

4. Vid vattning skall de vattenposter som finns på lotten användas. Den som vattnar med slang eller spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattningen bör ske morgon och kväll, vattna aldrig i stekande sol.
Pool eller liknande över 300 liter vatten är ej tillåten att uppföras på tomten.


5. Byggnader på koloniträdgårdslotten skall vara uppförda enligt gällande detaljplan, bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. Vid nybyggnation, tillbyggnad eller någon ändring på fasad eller tak skall alltid styrelsen informeras för ett godkännande. Efter godkännandet kan arbete påbörjas. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande kolonisterna orsakas besvär genom skuggning m.m. Häckar och staket skall hållas i rätt höjd framsida max 1.2m sidor och baksida max 1.6m. Max höjd för träd 6 meter, för buskar mot väg och granne högst 180 cm samt mot gångväg 120 cm.

6. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåna lotten till annan person såvida inte styrelsen har gett skriftligt medgivande. Uthyrning av stuga är ej tillåtet. Medlem har inte heller rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

7. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten skall djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister inte utsätts för obehag. Hundar skall vara kopplade utanför lotten. Detta kan annars medföra uteslutning från föreningen.

8. I containern får endast hushålls och fint klippt trädgårdsavfall slängas.
Tidningar och plåtburkar till anvisad plats på idrottsplatsen

Obs! Följande avfall skall lämnas till kommunens uppsamlingsplats vid Ollebo eller Spillepengen som:

byggavfall, metall, el-artiklar eller sten och glas, farligt avfall som färger och övriga kemikalier
Kylar, frysar, spisar badkar, vitvaror och övriga el-artiklar skall lämnas till kommunens uppsamlings platser.

(Det är kostnadsfritt för den enskilde medborgaren)


9. I den gemensamma duschen skall man städa och torka torrt efter sig. Lämna alltid duschen som du vill finna den. Husdjur som katter och hundar får ej vistas i duschen.

10. Medlemmar som har bilparkering skall hålla den ren och fri från ogräs. Endast bil får parkeras på parkeringen ej lastbil, husvagn och släp.

11. Parkering av bilar i gång och cykelbana är enligt kommunen ej tillåtet.
Obs! att Brand och Räddningsfordon kan ha svårt att komma fram om man blockerar gång och cykelbanan.
Begär tillstånd av kommunen för lossning och lastning till bilen.

12. Tar du kundvagn från COOP eller annan butik lämna tillbaka den där du tog den.

13. Byggnationer på området. Ny eller ombyggnad av hus, altan, staket (trä), förråd eller septiktank skall godkännas av styrelsen. Grävning av vatten brun är ej tillåtet.
Du hittar bygg bestämmelserna i kontraktet.

14. Byggnad som uppföres skall ligga minst 80 cm från tomtgräns om grannen godkänner detta annars gäller de kommunala reglerna för uppförande av byggnads lägsta gräns från tomt och annan byggnad.

15. Grindarna på parkeringsplatsen skall stängas av kolonist efter 21.00 under sommar säsongen.

Under vinter säsongen skall grindarna alltid stängas efter varje passering.
Styrelsen kommer att hålla parkeringen stängd om kolonisterna inte följer dessa regler under vinter säsongen.
Obs! att du kan ställa bilen på gatan efter 17.00

16. Kolonisten skall visa hänsyn till grannarna och inte spela musik, festa eller föra oväsen så det föreligger olägenhet för kringboende. Vid tillsägelse skall rättelse ske, vid upprepade varningar kan kolonist förlora sin medlemskap och arrende.

17. Vid ägarbyte skall avträdande kolonist meddela styrelsen den tillträdarens namn, bostadsadress, ort med postnummer samt personnummer till styrelsen minst tre veckor innan överlåtelsen sker.

18. All grillning skall ske i godkända kärl, endast grillkol och grillbriketter får användas.
Obs! Grillning med målat och obehandlat trävirke är inte tillåtet.
Visa respekt gentemot dina grannar vid grillning.
Grillningen skall ske på sådant sätt att brand inte uppstår.

Styrelsen
Jägershill Sommarstad 2

Firefox  Google Chrome  Internet Explorer Opera  Hem  Redigera Logga in